• mecnst@mecnst.com
  • 086-471-4941 , 075-340250 ต่อ 3775 , 3776

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นนำในระดับประเทศที่ครอบคลุมการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผูกพันกับชุมชน

ปรัชญา / ปณิธาน


ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช มีปรัชญา ในการเป็นสถานบันที่มีมาตรฐาน ในการจัดการศึกษาทางการแพทย์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ ให้โอกาศ แก่ชาวชนบทไดเข้ารับการศึกษาแพทย์ สร้างที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานแพทย์สภา มีคุณธรรมและ จริยธรรม และทำงานสาธารณสุขเชิงรุกได้อย่างดี นำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาระบบสารณสุขในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนมีปณิธานในการเป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตแพทย์ ความต้องการของประชาชน ในชนบทได้อย่างเหมาะสมให้อกปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนอง ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ ด้านการแพทย์ศาสตร์ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ทังยุกสมัย และมีความเป็นนานาชาติส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ อย่างต่อเนื่องสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาและประยุกวิชาความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดการเรียนการ่ห้องสอนแก่ นักศึกษาแพทย์วันที่ 16 มกราคม 2541 โดยประกอบด้วยอาคารเรียนสูง 3 ชั้น 1หลัง และอาคารหอพักสูง 5ชั้น 1 หลัง


พันธกิจ


จัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิกอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ด้วยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย ภายใต้บรรยากาศสร้างสรรค์และเอื้อต่อการเรียนรู้ ใหบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

Login MEC

2021 © All Rights Reserved | Designed and Developed by MECNST