Website วิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ลงประกาศ : 8 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 132 คน

เรื่อง : ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการ ทาง Website วิชาการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชWebsite โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


    ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงาน


           - นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)


           - บทบรรณนิทัศน์ (Review article)


           - รายงานผู้ป่วย (Case report)


           - บทปกิณกะ (Miscellany)


เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564


หรือสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง


เลขานุการคณะกรรมการ website วิชาการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


โทร : 075-340-250 ต่อ 4313 หรือ 4379


E-mail : websitevichakan.mnst@gmail.com


Website : http://mecnst.com/websitevichakan/


Facebook : https://www.facebook.com/mecnstwebsitevichakan/ไฟล์แนบ : uploaded/files/20210708338675599.jpg