Website วิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นโยบายและขอบเขตการรับเผยแพร่บทความ

      2.1.1 Website วิชาการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชรับเผยแพร่บทความภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ (Original) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review article) และบทปกิณกะ (Miscellany) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น


กระบวนการพิจารณาบทความ

      2.2.1 บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความไม่ทราบ (double blinded)ที่ปรึกษา
นายแพทย์ทรงเกียรติ
เล็กตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สมพร
สหจารุพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
แพทย์หญิงจันทร์จิรา
ก๋งอุบล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นางสาวธารทิพย์
วิเศษธาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นายธรรมรัตน์
รัตนนาวินกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายแพทย์เอกชัย
ศิริพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 

เว็บไซต์ :: www.mecnst.com/websitevichakan